سامانه آموزش الکترونیکی رایانگان

اطلاعات دوره حقوق اداری

حقوق اداری

عنوان دوره مدت دوره هزینه دوره
حقوق اداری 10 روز 30,000 تومان

تاریخ آزمون :

15 آذر 1401

1-عنوان دوره :

حقوق اداری

2-ساعت استاندارد :

30


3- کد دوره :

1260


4-عنوان حیطه تخصصی :

شغلی عمومی


5-سر فصل ها :

 • 1 .بخش اول : سازمان اداري جمھوري اسلامی ايران
 • 2 .تعاريف
 • 3 .قلمرو قانون و آيين نامه
 • 4 .اختيارات و مسئوليت ھا و وظايف مسئولان كشور و نمايندگان قدرت مركزي در سراسر كشور:
 • 5 .سازمان بازرسي كل كشور
 • 6 .ديوان محاسبات كشور
 • 7 .سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
 • 8 .كميسيون اصل 01 مجلس شوراي اسلامی
 • 9 .ديوان عدالت اداري
 • 10 .ساير دستگاھ ھاي مسئول
 • 11 .بخش دوم : انواع استخدام (كشوري، شركتھاي دولتي، كارگري) و مقررات حاكم برآن
 • 12 .مفاھيم كلي استخدام
 • 13 .مسائل استخدامي از بدو ورود تا پايان خدمت
 • 14 .خسارت وارده از اعمال اداري به مردم و سازمان ھاي اداري ديگر
 • 15 .بخش سوم : اعمال اداري و دادگاھ ھاي جزايي اداري و دعاوي
 • 16 .احكام مذكور در قوانين مختلف نظير قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات، ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل، مجازات اسلامی و... در خصوص كاركنان
 • 17 .تشكيلات دادگاه هاي اداري و جزايي ويژه
 • 18 .پيدايش دعاوي اداري و چگونگي حل و فصل آنها