سامانه آموزش الکترونیکی رایانگان

اطلاعات دوره تکریم ارباب رجوع

تکریم ارباب رجوع

عنوان دوره مدت دوره هزینه دوره
تکریم ارباب رجوع 10 روز 30,000 تومان

تاریخ آزمون :

15 آذر 1401

1-عنوان دوره :

آشنایی با طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع

2-ساعت استاندارد :

12


3- کد دوره :

8436


4-عنوان حیطه تخصصی :

شغلی عمومی


5-اهداف دوره :

هدف کلی: افزایش دانش شرکت کنندگان در زمینه مبانی نظری طرح تکریم و تغییر نگرش و ارتقای مهارت های آنان در پاسخگویی و ایجاد نگرش مثبت در برخورد مناسب با ارباب رجوع


جایگاه و نقش ارباب رجوع در نظام اداری و تاثیر خدمت گیرندگان در ارتقاء سالمت، اعتماد و بهره وری عمومی را تشریح نماید


ضمن تشریح چگونگی استفاده از موللفه هایی از قبیل سرعت، دقت و صحت در انجام امور مربوط به مراجعین، روش های مناسب جلب رضایت ارباب رجوع را به کار گیرد


6-سر فصل ها :

  • مبانی نظری و جایگاه طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع و برنامه های تحول در نظام اداری
  • مشتری مداری به عنوان یکی از رویکردهای مدیریت دولتی نوین
  • فرازهای پنج گانه طرح تکریم
  • پاسخگویی و سازوکارهای اطالع رسانی در حیطه وظایف
  • نقش رفتارهای مناسب کارکنان در جلب رضایت مراجعین