سامانه آموزش مجازی فرهنگیان

اطلاعات دوره گزارش نویسی

گزارش نویسی

عنوان دوره مدت دوره هزینه دوره
گزارش نویسی 10 روز 120,000 تومان

1-عنوان دوره :

گزارش نویسی

2-ساعت استاندارد :

20


3- کد دوره :

91005611


4-عنوان حیطه تخصصی :

عمومی


6-سر فصل ها :

  • تعاریف و اصطلاحات گزارش ‏نویسی
  • كاربرد گزارش
  • انواع گزارش از دیدگاه كاربرد
  • انواع گزارش از نظر محتوی
  • شكل های مختلف گزارش‌
  • اركان گزارش و کارآیی هر کدام
  • مراحل تنظیم گزارش : (گردآوری اطلاعات، تنظیم اطلاعات، تجزیه و تحلیل، نوشتن گزارش، کنترل پیش‏نویس، تکمیل نهایی،
  • نتیجه‏ گیری در گزارش، شیوه نگارش، نشانه ‏گذاری و اهمیت آن در نگارش)
  • طراحی گزارش : (گزارش اداری، اجتماعی و فنی)
  • روش های گردآوری اطلاعات در گزارش‏نویسی، اصول گزارش‏ نویسی، ویژگی‏ های یک گزارش خوب