سامانه آموزش الکترونیکی رایانگان

اطلاعات دوره اصول و تکنیک های هدف گذاری

اصول و تکنیک های هدف گذاری

عنوان دوره مدت دوره هزینه دوره
اصول و تکنیک های هدف گذاری 10 روز 30,000 تومان

تاریخ آزمون :

15 آذر 1401

1-عنوان دوره :

اصول و تکنیکهای هدفگذاری

2-ساعت استاندارد :

16


3- کد دوره :

9208


4-عنوان حیطه تخصصی :

شغلی عمومی


5- -اهداف رفتاری دوره (توانایی شرکت کنندگان پس از شرکت در دوره) :

تمایز بین هدف و رویا را بدانند؛


با تعریف، ویژگیهای سیزدهگانه، و اهمیت اهداف صحیح در حوزه کار تخصصی و زندگی خود آشنا شوند؛


چگونگی هدفگذاری صحیح و مراحل دهگانه آن را بدانند؛


با سموم و موانع هدفگذاری درست و تالش برای حصول اهدافشان آشنا شوند و برای پرهیز از این سموم تالش نمایند؛


با تسهیل کنندههایی که میتوانند آنها را در فرایند هدفگذاری و حرکت به سوی اهداف کمک کنند آشنا شوند و از آنها بهدرستی در فرایند هدفگذاری کمک بگیرند.


6-اهداف دانشی دوره (اهداف کلی دوره) :

تمایز بین هدف و رویا را بدانند؛


توانند در یک فرایند ساختارمند و در قالب فرمتهای استاندارد و مشخص، برای خود در یک قالب زمانی بلندمدت، میان مدت، و کوتاه مدت، هدفگذاری نمایند و برای هر کدام از اهدافشان، برنامههای عملیاتی مشخص داشته باشند


از رفتارهای روزمره و بدون هدف مشخص پرهیز نمایند


فعالیتها و برنامههای جاری شان را در چارچوب جامع و متمرکز بر روی اهداف خاص مورد قضاوت قرار دهند و صرفاً به فعالیتها و برنامههایی بپردازند که در چارچوب اهداف شان قرار گرفته است؛


سایر همکاران و اعضای خانوادهشان را نیز به سمت ضرورت و اهمیت هدفگذاری متوجه نمایند؛


به دیگر همکاران و دوستانشان نیز کمک کنند که آنها نیز وارد فرایند هدفگذاری بلندمدت، میان مدت، کوتاه مدت، و عملیاتی بشوند.


7-سر فصل ها :

  • خود ارزیابی اهداف کنونی
  • تفاوتهای اهداف و رویاها
  • ویژگیهای سیزدهگانه اهداف خوب
  • حوزههای هدفگذاری
  • آشنایی با مراحل 02 گانه هدفگذاری
  • تمرین عملی هدفگذاری در قالب مراحل 02 گانه استاندارد
  • تسهیل کنندههای سازمانی و فردی در فرایند هدفگذاری مدیران
  • موانع درونی و بیرونی مدیران برای هدفگذاری و راهحلهای غلبه بر این موانع