سامانه آموزش الکترونیکی رایانگان

اطلاعات دوره آشنایی با روش ها و فنون کار با مدیران مافوق

آشنایی با روش ها و فنون کار با مدیران مافوق

عنوان دوره مدت دوره هزینه دوره
آشنایی با روش ها و فنون کار با مدیران مافوق 10 روز 30,000 تومان

تاریخ آزمون :

15 آذر 1401

1-عنوان دوره :

: آشنايي با روشها و فنون كار با مديران مافوق

2-ساعت استاندارد :

6


3- کد دوره :

9003


4-عنوان حیطه تخصصی :

شغلی تخصصي


6-سر فصل ها :

  • آشنايي با سطوح مديريت
  • وظايف و نقش هاي مديران
  • روش هاي ايجاد انگيزه در مديران مافوق
  • .روشهاي تعامل، ارتباط و تبادل اطالعات با مدير مافوق
  • رو شهاي ايجاد، بسط و گسترش مشاركت دو سويه (هدفگذاري، تصميم سازي و...)