سامانه آموزش مجازی فرهنگیان

اطلاعات دوره سیستمها و روشها

سیستمها و روشها

عنوان دوره مدت دوره هزینه دوره
سیستمها و روشها 12 روز 192,000 تومان

1-عنوان دوره :

سیستم ها و روشها

2-ساعت استاندارد :

32


3- کد دوره :

91708427


4-عنوان حیطه تخصصی :

شغلي تخصصي


5-اهداف دوره :

از فراگیران انتظار می‌‌رود پس از پایان دوره بتوانند مراحل و فنون بهبود سیستم‌ها و روش‌ها را تشریح نمایند و آنها را در یک نمونه عملی و در سازمان به کار گیرند.


6-سر فصل ها :

  • بررسی سازمان در قالب یک سیستم : تعریف و بیان ویژگی‌های سیستم، انواع سیستم و اجزاء آن، سازمان به عنوان یک سیستم باز با تاکید بر اهمیت تبادل اطلاعات در سیستم
  • مراحل بهبود سیستم‌ها و روش‌ها : جمع‌آوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل اطلاعات، تهیه راه‌حل‌های پیشنهادی و ارزیابی آنها، تهیه گزارش‌های مقدماتی و نهایی، تجزیه و تحلیل سیستم‌ها و روش‌ها، اجرای طرح پیشنهادی و نظارت بر ارزشیابی طرح
  • فنون بهبود سیستم‌ها و روش‌ها : جدول تقسیم کار، نمودار مراحل کار، طرح جا و مکان، بهبود و کنترل فرم، تجزیه و تحلیل نمودارهای سازمانی، کارسنجی، کاربرد فنون کمی : (نمودار گانت شبکه PERT ، شبکه C.P.M در تجزیه و تحلیل و بهبود سیستم‌ها و روش‌ها
  • جایگاه و نحوه استفاده و کاربرد فنون بهبود سیستم‌ها و روش‌ها در سازمان :
  • نگرش اقتضایی برای کاربرد فنون
  • نحوه ارایه فنون بهبود سیستم‌ها و روش‌ها در قالب طرح به مدیریت سازمان برای تصویب و اجرا
  • یافتن مکانیزم اجرایی مناسب برای اجرای طرح‌های پیشنهادی
  • ارایه یک کار عملی و تحقیقی