سامانه آموزش مجازی فرهنگیان

اطلاعات دوره اصول و مبانی ارتباط جمعی

اصول و مبانی ارتباط جمعی

عنوان دوره مدت دوره هزینه دوره
اصول و مبانی ارتباط جمعی 10 روز 144,000 تومان

1-عنوان دوره :

اصول و مبانی ارتباط جمعی

2-ساعت استاندارد :

24


3- کد دوره :

91301311


4-عنوان حیطه تخصصی :

شغلي تخصصي


5-اهداف دوره :

فراگیر با نقش و وظایف وسایل ارتباط جمعی و انواع وسایل ارتباط جمعی آشنا شود.


6-سر فصل ها :

  • سابقه تاریخی مطالعات ارتباطی
  • بررسی مفهوم ارتباط
  • بررسی عناصر ارتباط و مدل‌های ارتباطی
  • اطلاع و ارتباط، سیر تاریخی ارتباطات سنتی تا ارتباطات جمعی
  • نقش و وظایف وسایل ارتباط جمعی از دیدگاه تئوری‌پردازان ارتباطات
  • روش‌های مطالعه در وسایل ارتباطی (مکاتب غیرتکنولوژی و جامعه‌شناسی ارتباطات)
  • ارتباطات و رفتارهای جمعی
  • ویژگی‌های وسایل ارتباط جمعی و تکنولوژی‌های نوین ارتباطی
  • مطالعه وضعیت ارتباط جمعی در ایران