سامانه آموزش الکترونیکی رایانگان

اطلاعات دوره مدیریت و رهبری نوین

مدیریت و رهبری نوین

عنوان دوره مدت دوره هزینه دوره
مدیریت و رهبری نوین 10 روز 30,000 تومان

تاریخ آزمون :

15 آذر 1401

1-عنوان دوره :

مدیریت و رهبری نوین

2-ساعت استاندارد :

12


3- کد دوره :

8662


4-عنوان حیطه تخصصی :

شغلی عمومی


5-اهداف دوره :

.فرا گیران پس از گذراندن دوره ی مدیریت و رهبری باید قادر باشند طی گزارشی نحوه ی عملکرد مدیران یارھبران موثر سازمان خود را تحلیل کنند و راه ھایی برای بهبود عملکرد آنها پیشنهاد کنند


6-سر فصل ها :

  • تعاریف و مفاھیم
  • .تئوری ھای رهبری
  • بررسی عناصر ارتباط و مدل‌های ارتباطی
  • .تئوریھای رهبری اقتضایی
  • رهیری فرهمند و کاریزماتیک
  • .کارکرد ھای رهبری
  • .سبکهای رهبری و فرهنگ جوامع
  • رویکردهای نوین درمبحث رهبری
  • فرق مدیر و رهبر
  • رهبران موفق