سامانه آموزش الکترونیکی رایانگان

اطلاعات دوره مدیریت کارسپاری

مدیریت کارسپاری

عنوان دوره مدت دوره هزینه دوره
مدیریت کارسپاری 10 روز 30,000 تومان

تاریخ آزمون :

15 آذر 1401

1-عنوان دوره :

مدیریت کارسپاری

2-ساعت استاندارد :

30


3- کد دوره :

2006


4-عنوان حیطه تخصصی :

شغلی عمومی


5-اهداف دوره :

فراگيران پس از اتمام اين دوره با روشهاي تعريف كار تهيه و آمادهسازي اسناد واگذاري كار و كنترل انجام كار مديريت خروجيها و نتايج و در نهايت خاتمه كار آشنا شده همچنين به طور اجمالي با نظام فني


6-سر فصل ها :

 • 1.برنامه ريزي كارسپاري
 • 2.تعريف كار و نيازمندي هاي آن
 • 3.تعريف تحويل دادني ها
 • 4.تهيه اسناد كارسپاري
 • 5.تعريف و تعيين شرايط احراز تامين كنندگان
 • 6.اطلاع رساني به تامين كنندگان
 • 7.مديريت قراردادها
 • 8.نظارت بر انجام كار
 • 9.مديريت دعاوي
 • 10.موضوعات مالي و مالياتي
 • 11.پايش و كنترل پروژه كارسپاري
 • 12.مديريت تغييرات در دستوركار توافق شده
 • 13.مديريت تغييرات در نقشه ها و اطلاعات شبکه موجود
 • 14پذيرش نتايج كار