سامانه آموزش الکترونیکی رایانگان

اطلاعات دوره مدیریت فرآیندهای سازمانی

مدیریت فرآیندهای سازمانی

عنوان دوره مدت دوره هزینه دوره
مدیریت فرآیندهای سازمانی 10 روز 30,000 تومان

تاریخ آزمون :

15 آذر 1401

1-عنوان دوره :

مدیریت فرآیندهای سازمانی

2-ساعت استاندارد :

12


3- کد دوره :

7085


4-عنوان حیطه تخصصی :

شغلی عمومی


6-سر فصل ها :

 • 1.اصول و مفاهيم نگاه فرآیندی
 • تعاریف و مفاهيم.2
 • 3.تعریف فرآیند
 • 4.اجزاء اصلی فرآیند
 • 5.ضرورت و اهميت مدیریت فرآیند سازمانی و ایجاد نگرش فرآیند گرا
 • 6.تقسيم بندی فرآیندها
 • 7 .فرآیند اصلی
 • 8 .فرآیند پشتيبانی
 • 9 .فرآیند توسعه
 • 10.مدیریت فرآیندهای كسب و كار (BPM)
 • 11.BPM تاریخچه
 • 12 .چرخه حيات مدیریت فرآیندها
 • 13 .سطوح بلوغ فرآینده
 • 14.شاخص های بهبود كارایی فرآیندها
 • 15. BPI, BPM, BPR تفاوت
 • 16 .مدلسازی، كنترل و مدیریت فرآیندها در سازمان
 • 17 .نحوه مدلسازی و مستندسازی فرآیندها در سازمان
 • 18 .تعيين منابع و اقلام اطلاعاتی مورد نياز فرآیندها
 • 19 .تحليل فرآیندها و شاخص های سنجش فرآیندی
 • 20 .نحوه پيادهسازی فرآیندها با ابزارهای فاوا
 • 21 .استاندارد مدلسازی UML
 • 22 .استاندارد مدلسازی IDEF
 • 23 .استاندارد مدلسازی EPC
 • 24 .استاندارد مدلسازی BPMN
 • 25 .سيستم مدیریت فرآیندهای كسب و كار (BPMS)
 • 26 .اجزاء و ماژولهای سيستم BPMS
 • 27 .استانداردها و ملاحظات سيستم های فرآیند محور
 • 28 .متد ارزیابی بلوغ مدیریت فرآیندی در سازمان ها