سامانه آموزش الکترونیکی رایانگان

اطلاعات دوره ارتقا فرهنگ HSE و انگیزش در کار

ارتقا فرهنگ HSE و انگیزش در کار

عنوان دوره مدت دوره هزینه دوره
ارتقا فرهنگ HSE و انگیزش در کار 10 روز 30,000 تومان

تاریخ آزمون :

15 آذر 1401

1-عنوان دوره :

ارتقا فرهنگ HSE و انگیزش در کار

2-ساعت استاندارد :

18


3- کد دوره :

3084


4-عنوان حیطه تخصصی :

شغلی عمومی


5-اهداف دوره :

.ارتقاء انگيزش پرسنل به منظور مشاركت حداكثري


6-سر فصل ها : :

  • 1 .مفاھیم بهداشت، ایمني و محيط زیست از نگاهي نو
  • 2 .جایگاه تعهد مدیریت در پيشبرد اهداف HSE
  • 3 .تأثير نهادینه شدن فرهنگ HSE در پيشبرد اھداف سازماني
  • 4 .اثر استقرارHSE در ارتقاي سطح كيفي زندگي پرسنل
  • 5 .تفاو ت ھا و چالش ھا در استقرار یك نظام مدیریت HSE
  • 6 .انتظارات و توقعات از نظام مدیریت HSE